Aanbidding

 

Aanbidding

Die gemeente is vir God wat Homself openbaar as Vader, Seun en Heilige Gees, van harte lief en aanbid Hom. Die gemeente word versamel om ons dank te betuig en ons lof te verhef tot ons heilige, majestueuse en soewereine God. Die gemeente verootmoedig haarself in Sy teenwoordigheid deur gebed om te luister na die Heilige Gees. Ons word gevoed deur die Woord en die sakramente en lewe dankbaar en gehoorsaam tot eer van Sy Naam. Ander aspekte van aanbidding sluit in eredienste, prediking, liturgiese dienste, musiekbediening, koffie & tee, verwelkoming en estetiese.

Kerkraad

In ons gemeente word die eredienste in oorleg met die aanbiddingspan en leraars beplan onder leiding van die Heilige Gees, so poog ons om God se boodskap oor te dra na Sy wil.

Leraars

Prediking word behartig deur ons leraar Ds Kenneth McKenzie en Ds Gerhard Enslin en sluit by die temas wat die gemeente voel deur die Heilige Gees uit gelig is.

Kerkraad

Die rol van Liturgie in die kerk kan kortliks beskryf word as “die fasilitering van ‘n ontmoeting tussen God en die gemeente asook soekendes”

Dit is ons strewe om onder die leiding van die Heilige Gees die byeenkomste so in te rig dat die gemeente dit werklik as ‘n ontmoeting met God sal ervaar.

Onder Leiding van Lindie Botha en Freddie Van Niekerk.

Musiek is ‘n natuurlike uitvloeisel van ons liefde vir God. As ons Hom lief het wil ons graag ons lof oorbring of offer deur te sing tot eer van Hom. Die musiek bediening dien dus as ‘n hulpmiddel om die gemeente te lei in lofprysinge deur musiek en sang.

Span

Koffie, tee en versnaperings word Sondae voor gesit deur ons span en bied ‘n heerlike kuier geleentheid om te verneem na die wel en wee van mede gemeente lede asook geleentheid vir nuwe intrekkers om kennis te maak.

Deur Kerkraad

Ons kerkraad lede sal u met ope arms verwelkom in die gemeente of eredienste asook bedien met enige inligting wat u mag benodig.

Lidmate

Die moderne begrip spiritualiteit verwys na vroomheid wat dui op belewenis van . . . of ons kan dit ook weergee met geloofsbelewing, geloofservaring, geloofsbeoefening en geloofspraktyk.

Gebed

As u al ooit probeer het om die essensie van gebed raak te vat sou U dalk kan saamstem dat hoe meer U dit wil verklaar hoe meer verbysterend raak dit.

As jy ’n definisie vir gebed wil hê, kan jy na hierdie een kyk: Gebed is die manier waarop God bepaal het dat Hy verheerlik moet word deur sy liefde met sy kinders te deel, in hulle behoeftes te voorsien en sy doel te bereik met hulle lewe en ander se lewens.

Hierdie definisie raak ’n paar van die vele aspekte van gebed aan en ons erken dit deur die volgende aspekte daarvan uit te lig en aan te bied.

Fanie van Niekerk

Een van die belangrikste Christelike aktiwiteite wat daar is, is gebed. Hiermee kom ons nader aan die Here en skep dit ‘n geleentheid om in diepe afhanklikheid ons lewens met God te deel, om te praat met God oor wat albei van julle raak.

Fanie van Niekerk

Gebed in die erediens skep ‘n geleentheid vir die gemeente om ons harte oop te stel vir Sy woord, eer aan Hom te bring as gemeente en individue.

Vir Jakobus was gebed ‘n belangrike saak daarom dat hy sommer in die eerste verse van sy brief dit breedvoerig behandel. Ons moet dus ons swaarkry, vreugde, lof, en in gevalle van siekte na God bring in gebed. In die gemeente samekomste is dit dan ook die ideale geleentheid om vir mekaar te bid.

Elisma Van Wyk

Gebedsgroepe skep die geleentheid vir gemeente lede om met mede gelowiges, naby hulle, byeen te kom om te bid vir die verligting van nood, die red van siele, en bloot ook om God se hart te hoor sodat ons kan leef tot sy eer.

Elisma Van Wyk

Elisma sien om na ‘n gebedsblad wat maandeliks beskikbaar is en meer inligting verskaf oor die werking van die gemeente gebeds aksies en versoeke.

Leonie Botes

Fanie van Niekerk

Koffie, Kuier en Gebed.  Ons kom saam in die bovertek en kuier ontspanne saam om ‘n koppie koffie en bring lof aan die Here deur gebed.

Kom deel in Stilword, Toewyding en Voorbidding.

Marianne Van Der Walt

Die gemeente skep ruimte vir die deelname aan gebedsdae rakende gemeente sake, die sinode en gebedsdae uitgeroep in landsbelang waarin ons as gemeente kan intree in gebed tot God om sy ingryping en verlossing.