Ondersteunings dienste

 

Rentmeesters

Ons toon ons gehoorsaamheid aan God deur as verantwoordelike bestuurders op te tree, goeie besigheidsbeginsels toe te pas en die nodige kontrole maatreels in te stel en na te kom.

Goeie rekenskap beteken dat ‘n gelowige alles wat hy is en het, laat saamwerk om God se wil op aarde te laat geskied. Dit geld vir beide die persoon as individu sowel as die Kerk in geheel.

Rentmeesters Kommissie

Info oor finansies

Rentmeesters

Info oor vaste bates

Jaco, Gerhard & Koos

Info oor gemeente eiendomme

Komitees

info oor fondsinsamelings

Rentmeesterkommissie

Info oor IT

Rentmeesters Kommissie

Info oor die webtuiste

Inligting

Die inwin van inligting is ‘n noodsaaklike funksie van enige publieke instansie, hetsy in die private sektor of die kerk as geheel.

In lyn met die NG Kerk Swakopmund se beleid van geestelike bediening van lidmate en die uitbreiding van God se koningkryk as hoof oogmerk is dit dus noodsaaklik om akkurate inligting in te samel om die volgende doelstellings te bereik.

  • Die bevordering van gemeentebedrywighede
  • Die effektiewe bediening van lidmate
  • Die prosessering van inligting ten einde Sinodale verpligtinge na te kom.
  • Die verantwoordelike terugvoer aan die gemeente oor die toestand van sake binne die gemeente.

Vakant

Info oor kommunikasie

Nadia & Leraars

Naomi van Niekerk

info sensusopnames

FC Mitchell & Fred Zapke

Info media en klank

Nadia

Info afkondigingsbladjie

Freddie Van Niekerk

Info internet media

Personeel

Sonder ons bekwame personeel span sal die daaglikse kantoor en gemeente roetines sekerlik  nie so effektief bedryf kon word nie.

Die gemeente is dankbaar vir die werk wat deur elke lid met soveel geesdrif en presiesheid gedoen word.

DVK Kommissie

info personeel

DVK

info beleid

Rentmeesters

info jeughuis

DVK

info admin

SEENA

info arbeidsadvies

info prestasiebestuur

DVK

info aanstellings

DVK

info werkskontrakte